Privacy policy

Kehbo B.V. respecteert uw privacy. Kehbo B.V. draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeert Kehbo B.V. u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerking persoonsgegevens

Kehbo B.V. verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier invult op onze website, worden de gegevens die u ons toestuurt gebruikt voor de beantwoording en de afhandeling daarvan. De gegevens die u ons daarbij toestuurt worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Grondslag van de verwerking

Wanneer u het contactformulier invult op onze website hebben wij het gerechtvaardigd belang om uw naam en e-mailadres te gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Grondslag van de verwerking

Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze diensten vragen wij ook om persoonsgegevens van de personen die deelnemen aan onze opleidingen en/of assessments. Dit is nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan. De verwerking van deze persoonsgegevens door Kehbo B.V. zijn namelijk noodzakelijk om opleidingen in brede zin te kunnen verzorgen en afronden.

Doeleinden van de verwerking

Kehbo B.V. verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij Kehbo B.V. van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Kehbo B.V. gebruik maken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet. Indien gewenst kunt u altijd informeren aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Kehbo B.V. kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Uw rechten

Kehbo B.V. biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan Kehbo B.V. heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen. Per verzoek zal worden beoordeeld of wij gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Wilt u een verzoek indienen? Stuur dan een e-mail naar: klantenservice@kehbo.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp dat het om een AVG-verzoek gaat.

Bezwaar en klachtrecht

Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Kehbo B.V.
Grotestraat 160 C
7622 GR Borne
KvK nr.: 56695403
T: 085-2739788
E: klantenservice@kehbo.nl

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico